ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

มติข้างมากเลือก! วรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเลือก วรวิทย์ กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับประวัติการทำงาน