ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7 ทศวรรษทรงงาน เพื่อประชาสุขสราญทั่วไทย

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2493 ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชย์ พร […]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีแก้ทุกข์ระดับโลก

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาแก้ทุกข์ที่เกิดจากการมองเห็นความจริงอย่างกระจ่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และเป็นแนวทางพระรา […]