ปัญหาของสิ่งแวดล้อม

ถุงพลาสติกแป้งมันสำปะหลัง พลาสติกที่ย่อยสลายได้ภายใน 4 เดือน

ในยุคปัจจุบัน ร้านค้าต่างๆ หรือ ห้างสรรพสินค้า ได้ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม โดย หนึ่งในปัญหาคือ การย่อยสลายของถุงพลาสติก