ผู้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ

กรมอนามัย แนะนำสถานที่กักตัว ถูกสุขลักษณะ เหมาะกับการกักตัวสังเกตอาการ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะแนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่พักหรือโรงแรม กรณีจัดให้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อแยกสังเกตอาการ