ผู้ต้องราชทัณฑ์

พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษ ให้โอกาสผู้ต้องราชทัณฑ์ กลับตัวเป็นคนดี

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี