ผู้ประสบภัยพื้นที่ห่างไกล

ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานผู้ประสบภัยพื้นที่ห่างไกล จ.ระนอง

22 ก.พ.60 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา […]