ผ้าพระกฐินพระราชทาน

กรมชลประทาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมชลประทาน