ฝ่ายค้านอภิปราย

ชวน แนะรัฐบาลแจงทีเดียว หลัง ฝ่ายค้านอภิปราย ซ้ำ

ชวน หลีกภัย แนะรัฐบาลตอบทีเดียวเพราะ ฝ่ายค้านอภิปราย ซ้ำประเด็นเดิมเมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร