พรรรคการมือง

เปิดเผยรายชื่อ 23 กบฏรัฐบาล ร่วมลงชื่อญัตติ ปิดสวิตช์ส.ว.

มีรายงานว่าสำหรับรายชื่อ 99 ส.ส. จาก 13 พรรรคการมือง ที่ร่วมลงชื่อในญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 272 ว่าด้วยการยกเลิกการให้ส.ว.