พระราชจริยวัตร

ทรงมีพระราชจริยวัตรอันเรียบง่าย

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองราชย์ คำสอนหนึ่งของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ตราตรึงใจพวกเราชาวไทยคือเรื่อง ‘ความพ […]