พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

11 ข้อพึงระวัง! พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ภาพ คุ้มครองเจ้าของผลงานต่อ 50 ปี

ลิขสิทธิ์ภาพ — 29 ก.ย.63 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา