พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.หญิง นฤมล สัมผัส – พ.อ.หญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร