ฟรานซิส

สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาท ณ รพ.เซนต์หลุยส์

สมเด็จพระ สันตะปาปาฟรานซิส ประทานพระโอวาท แก่บรรดาผู้ที่มาเฝ้า ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ทรงชื่นชมคณะแพทย์ พยาบาล นักบวชชายหญิง ที่เสียสละดูแลผู้ป่วย เมื […]

กำหนดการ พระสันตะปาปา โป๊ปฟรังซิส เสด็จเยือน ราชอาณาจักรไทย 19-23 พ.ย. 2562

เปิดกำหนดการ โป๊ปฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยเพื่อประกอบศาสนกิจ และทรงเยี่ยมคริสตชนในรอบ 35 ปีระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เปิดประวัติ โป๊ปฟรังซิส ( สันตะปาปาฟรานซิส) พระประมุขพระศาสนจักร เสด็จเยือนไทยรอบ 35 ปี

โป๊ปฟรังซิส สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี