มหรสพสมโภช

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติยิ่งใหญ่ 22-28 พ.ค. เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัฐบาลจัดมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ การแสดงม่านน้ำไฟประด […]

ที่มาการแสดงมหรสพสมโภช พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ก็จีมีการแสดงมหรสพสมโภช เพื่อให้ประชาชนได้ชม และถือว่าเป็นงานออกทุกข์ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังถือเสมือนเป็นการแสดงพระกฤดาธิการของพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นแบบแผนประเพณีสืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงศรี