ยกเลิกการใช้พลาสติก

การเปลี่ยนแปลงของฮาวาย เมื่อเมืองหลวง ยกเลิกการใช้พลาสติก

ปัญหาขยะพลาสติก เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ที่ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา เพราะการย่อยสลายที่ต้องใช้เวลานาน ทำให้ขยะพลาสติกล้นโลก และในปัจจุบันหลายประเทศ