ยกเว้นภาษี

ครม. เห็นชอบ ยกเว้นภาษี แพทย์ – บุคคลธรรมดา – นิติบุคคล ช่วงโควิด

ครม. เห็นชอบ ยกเว้นภาษี เงินได้ บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล พร้อมเพิ่มการหักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นภาษี เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป และ ชา จากออสเตรเลีย

ยกเว้นภาษี 2 มกราคม 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือ