ยศตํารวจ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจสัญญาบัตร ประพฤติดี 14,668 นาย

14 สค. 63 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ