ยื่นทบทวนสิทธิ์

เราไม่ทิ้งกัน คลัง แจ้งกลุ่มตกหล่น รอสรุปความช่วยเหลือหลัง 17 พค.

โครงการ เราไม่ทิ้งกัน นาย ธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มที่ตกหล่น ชายขอบ คนไร้บ้าน

1 2 3 15