ระงับเงินเดือน

อุต๊ะ! กรมบัญชีกลาง ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการสาธารณสุข

กรมบัญชีกลาง ส่งหนังสือถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากสำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรงบให้