ระบบประปาเค็ม

กรมชลประทาน กู้วิกฤต! ภัยแล้งและระบบประปาเค็ม

ราชบัณฑิตยสภาร่วมกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา รวมหน่วยงานบริหารจัดการน้ำ จัดเสวนาใหญ่ “กู้วิกฤตภัยแล้งและระบบประปาเค็มปี 2563”