ระเบียบขนส่ง

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบขนส่ง วิธีเลิกใช้รถ-ระงับทะเบียนรถค้างชําระภาษี 3 ปี

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมาย