ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ระยะเร่งด่วน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน พ.ศ.2563 มีใจความว่า