Tag: รัชกาล 9

โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ปวงประชา

28 กันยายน 2560

จากพระราชดำรัสที่ทรงตรัสว่า “ฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้านสำหรับประชาชน ไม่ใช้ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว” คืออีกหนึ่งความจากน้ำพระราชหฤทัย ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีต่อประชาชน แล้วด้วยเหตุใดเล่าที่เราจะไม่รักท่าน  

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ