รับมือภัยแล้ง

กรมชลประทาน สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำวอนประชาชนใช้น้ำตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเคร่งครัด

จากปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง 62/63 ไว้เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค