รั้วของชาติ

อบอุ่นประทับใจ! ยายตาบอดโผกอดหลานรั้วของชาติ

ภาพหน่วยฝึกฯ ป.9 พัน.19 จัดให้มีกิจกรรม วันพร้อมญาติทหารใหม่ ผลัด 1/60 เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ อีกทั้งให้ญาติได้เห็นถึงชีวิตความเป็ […]