ราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 23 นายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์ในพระองค์

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง —- เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ แต่งตั้ง ทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์ 364 นาย

วานนี้ (9 กค.) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์ พร้อมระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี