ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักย์ศิริ

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ-เรียกคืนเครื่องราชฯ 10 ราย

ถอดยศตำรวจ — กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตํารวจและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์