ลงทะเบียนกองทุน

ทำความเข้าใจ…นายจ้างต้องลงทะเบียนกองทุนเงินทดแทน

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจะต้องลงทะเบียนนายจ้างพร้อมยื่นแบบแสดงรายชื่อลูกจ้างกับสำนักงานประกันสังคมภายใน 30 วัน โดยให้นายจ้างยื่นแบบลงทะเบ […]