ลาหยุด

การบินไทย ประกาศให้พนักงานลาหยุด 1 ปี เรียนต่อ รักษาตัวโดยไม่รับเงินเดือน

การบินไทย ประกาศให้พนักงานลาหยุด 1 ปี สามารถเรียนต่อ รักษาตัวได้ โดยไม่รับเงินเดือน พร้อมย้ำ ห้ามก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ