วันสถาปนาของสาธารณรัฐอินเดีย

“ในหลวง” ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในวันสถาปนาของสาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 26 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย