วางทองมัดจำค่ารักษาพยาบาล

ช่วยผู้ป่วยวางทองมัดจำค่าพยาบาล

สปส. ระยองช่วยผู้ประกันตนล้มหัวฟาดพื้นจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเอกชน เรียกค่ารักษา 40,000 บาท