วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ประกาศตั้ง 30กมธ. วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้