วีรชนคนกล้าเขลางค์นคร

จ.ลำปาง จัดพิธีถวายพวงมาลาอดีตเจ้าผู้ครองนครลำปางและพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร

จ.ลำปาง จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม และพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2560 รำลึกถึงเกียรติคุณความดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป