ศปร.

ศปร. จัดงานมอบรางวัล การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง หรือ ศปร. กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบรางวัลที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2563