ศาลพระภูมิเก่า ทำปะการัง

สร้างบ้านใหม่ให้ปลา ด้วยศาลพระภูมิเก่า

เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้านหาดเจ้าสำราญ ทำโครงการสร้างบ้านให้ปลา ด้วยศาลพระภูมิ นำศาลพระภูมิที่ถูกทิ้งเป็นขยะในที่ต่าง ๆ ไปทิ้งลงทิ้งลงทะเลทำเป็นปะการังเทียมสร้างบ้านให้สัตว์ทะเลได้อยู่อาศัย เพื่อให้มีสัตว์น้ำให้ชาวประมงสามารถทำประมงได้ยั่งยืน