ศาลสงฆ์

เจาะลึกไขข้อสงสัยเรื่อง “ศาลสงฆ์” กับปมหมายจับพระสนิทวงศ์

ศาลสงฆ์ ไม่ใช่ศาลทั่วไป แต่ได้ตั้งขึ้นมาในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียกและ วินิจฉัยเกี่ยวกับภิกษุสงฆ์ที่ได้กระทำความผิด ซึ่งเป็น ไปตาม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่11 (พ.ศ.2521)ว่า ด้วยการลงนิคหกรรม ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความ ในหมวด 4 นิคหกรรม และ การสละสมณเพศ มาตรา24,25,26,29 และ 30 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข ฉบับที่ 2 พศ.2535