ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

หมอธีระวัฒน์ เผยไทยผลิต วัคซีนโควิด19 ได้แล้ว แต่รัฐบาลไม่สนับสนุนต่อ

วัคซีนโควิด19 // ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย