ศาสนจักร

เปิดประวัติ โป๊ปฟรังซิส ( สันตะปาปาฟรานซิส) พระประมุขพระศาสนจักร เสด็จเยือนไทยรอบ 35 ปี

โป๊ปฟรังซิส สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี