ศูนย์บรรเทาภัยแล้ง

กรมชลประทาน เปิดศูนย์ฯบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2563 ลุ่มน้ำน่าน ช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งภาคเหนือ

สำนักงานชลประทานที่ 3 เปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง(อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์)

กรมชลประทาน สู้ภัยแล้ง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจฯ บรรเทาปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ

กรมชลประทาน จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/2563 หวังเป็นศูนย์บัญชาการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่กำลังคุกคามอยู่ใ […]