ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง

“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง”

เพราะการพัฒนาการเกษตรอย่างถูกวิธี ช่วยเพิ่ม ความยั่งยืนและสร้างรากฐานอาชีพภายในชุมชนอย่าง มั่นคง วันนี้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ไม่เพียงเป็น แหล่งผ […]