ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ลูกจ้างที่ศูนย์เสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ สามารถเข้ารับการฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานจนสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ กองทุนเงินทดแทนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีอ […]