ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ

หมอยง ร่ายยาวการพัฒนาวัคซีน โควิด19 ชี้ต้องแบ่งศึกษาในมนุษย์ 3 ระยะ

โควิด19 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย