สกอ.หลักสูตรมีมาตรฐานระดับสากล

มข. โต้ สกอ.หลักสูตรมีมาตรฐานระดับสากล

ม.ขอนแก่น ยืนยัน หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศว่าไม่ผ่านการประเมินภายใน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากได้มีการปรับหลักสูตรไปแล้วก่อนที่ สกอ.จะประกาศ