สงวนน้ำ

กรมชลประทาน ยืนยัน! ชาวโคราชมีน้ำใช้ ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 แน่นอน

กรมชลประทาน ยืนยันชาวโคราชมีน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ ขอสงวนน้ำไว้สำหรับสนับสนุน