สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ยกเลิกกฎความลับกรณีล่วงละเมิดทางเพศ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ยกเลิกกฎความลับของวาติกันที่ควบคุมกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ วาติกันประกาศเมื่อวันอังคาร โดยการตัดสินใจ

เปิดประวัติ โป๊ปฟรังซิส ( สันตะปาปาฟรานซิส) พระประมุขพระศาสนจักร เสด็จเยือนไทยรอบ 35 ปี

โป๊ปฟรังซิส สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 266 พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี

โป๊ปฟรานซิสมีพระราชดำรัส ประทานกำลังใจแก่ชาวไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงมีพระดำรัส ประทานกำลังใจแก่ชาวไทย ก่อนเสด็จเยือนประเทศไทย