สละสัญชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ 31 คนไทยขอสละสัญชาติ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มี