สอบวัดระดับ

ปัญหาการศึกษาไทยผ่านคะแนนสอบ O-NET ปี 60

ปัญหาการศึกษาไทยสะท้อนเห็นชัดจากผลคะแนนสอบ O-NET ปี 60 วิชาภาษาไทยผ่านเกินครึ่งเพียงวิชาเดียว ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไร สอบถามจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สม […]