สัญจรลำบาก

จ.จันทบุรี หมอกลงหนาถนนรถสัญจรลำบาก

จ.จันทบุรี หมอกลงจัด ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถสัญจรรถได้ในช่วงเช้า โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตตัวเมืองจันทบุรี