สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ภาษามือ การสื่อสารของม็อบราษฎร มีความหมายอย่างไร?

สัญลักษณ์ภาษามือ : จากสถานการณ์การชุมนุมของม็อบราษฎร เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน