สาธารณรัฐเซอร์เบีย

“ในหลวง”ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติ สาธารณรัฐเซอร์เบีย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐเซอร์เบีย